Общи условия

Уебсайтът homecredit.bg е собственост на “Хай Скуул Ентъртейнмънт” ООД. “Хай Скуул Ентъртейнмънт” ООД си запазва правото да извършва промени в правилата за ползване и условията без предварително уведомление или като уведоми потребителите при нужда на тази страница. С достъпа до този сайт и информацията в него вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Авторско право
Цялото съдържание, всички скриптове, кодове, алгоритми, текстове, визии, дизайни в уебсайта са собственост на “Хай Скуул Ентъртейнмънт” ООД. Възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин), модифицирането или използването на този сайт за каквато и да е публична или търговска дейност става след изрично писмено уведомяване на “Хай Скуул Ентъртейнмънт” ООД, изрично позволение и задължително позоваване.

Лични данни и Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

Обща информация

homecredit.bg предоставя възможност на потребителите да кандидатстват за финансова услуга посредством подаването на заявка за кандидатстване. Страниците в homecredit.bg съдържат специализирани форми за кандидатстване, в които потребителите въвеждат лични данни с цел първична идентификация. В последствие личните данни автоматично се препращат посредством имейл на партньори на „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД, които ги използват като искания за предоставяне на финансови услуги. Всички лични данни са защитени от достъп до трети лица. Лични данни може да включват, но не само имена, адрес, телефонен номер, email адрес, IP адрес и др. Всички лични данни се въвеждат от самите потребители в специални форми за изпращане на запитване за небанково финансиране за нуждите на трети лица – партньори. Третите лица – партньори са юридически лица, регистрирани в Българска народна банка в Регистъра на лицензираните банки или в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за финансовите институции, с които homecredit.bg има договорни отношения за обработка с цел оценка за надеждност във връзка с кандидатстване за небанково финансиране.

Цел на събирането на личните данни

Личните данни се събират за целите на запитване чрез форми за изпращане за небанково финансиране. Лични данни се събират за целите на маркетингови проучвания. Не се съхраняват лични данни от заявки за кандидатстване на потребителите, с изключение на данни, които обозначават единствено дата и час на постъпила заявка, без данните в нея

Съгласие за събиране на лични данни

Формите за кандидатстване съдържат една стъпка на действие от страна на потребителите. Всеки потребител собственоръчно въвежда личните си данни във формите за изпращане. Стъпката се състои в попълване на име, фамилия, населено място, ЕГН (опционално), телефонен номер, email адрес, желана сума за кандидатстване и срок на връщане. В края на всяка форма потребителят натиска видим бутон (тик), където безусловно и недвусмислено изразява „Съгласие за обработка на лични данни“ и едва след това има възможност за изпращане на заявката чрез бутон с текст „Вземи кредит“. В текста на съгласието, непосредствено до бутона (тика), е вграден хиперлинк, който води до настоящата страница с Общи условия за ползване.

По този начин, давайки съгласието си за обработка на лични данни, потребителят заявява, че е прочел и разбрал и се съгласява с Общите условия на homecredit.bg. Копие от потвърденото Съгласие с бутон (тик) се съдържа във всяка препратена заявка за кандидатстване. Ако потребителят не е дал такова съгласие, то технически е невъзможно заявката да бъде изпратена и съответно да стигне до партньор на „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД.

Съхраняване личните данни

„Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД не съхранява лични данни от заявки за кандидатстване на потребителите, с изключение на данни, които обозначават единствено дата и час на постъпила заявка, без данните в нея. Личните данни на потребителите, които се въвеждат в специализираните форми за кандидатстване за финансова услуга на страниците на конкретни сайтове, собственост на „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД, не се съхраняват в софтуерни и хардуерни, собствени или наети ресурси от дружеството, нито в CMS системите, които дружеството използва, нито на собствени и/или наети сървърни ресурси, нито на автономни компютърни системи, нито на физически носители, нито на архивиращи цифрови, аналогови или физически хардуери и/или софтуери.

Право да бъдеш забравен или отписване от базата данни

С цел изпълнение на нормативната база на Република България и Европейския съюз и въпреки че не се съхраняват лични данни от заявки за кандидатстване на потребителите, с изключение на данни, които обозначават единствено дата и час на постъпила заявка, без данните в нея, всеки потребител, въвел лични данни на страниците на homecredit.bg и във форми за изпращане на сайта има категоричното, безусловно и неотменимо право да бъде отписан след като въведе лични данни. Отписването става след изпращането на email на адрес unsub@homecredit.bg, в който се посочва email адресът на потребителя, който иска да бъде „забравен“ или отписан. Със „забравянето“/отписването на email адресът се „забравят“/отписват и заличават всички други лични данни, асоциирани с този email адрес, които са били въведени при първоначалното въвеждане. Ако изпратеният email за „забравяне“/отписване не съдържа текст, който да посочва конкретни данни за отписване, се счита, че данните, които трябва да бъдат „забравени“/отписани са свързани с email адресът на изпращача, видим при получаването на адрес unsub@homecredit.bg.

Сигурност

homecredit.bg използва най-добрите практики за защита от нерегламентиран, нежелан и/или злонамерен достъп от трети лица, посредством абонамент в една от най-авторитетните компании на българския пазар с доказана надеждност – „Суперхостинг“ ООД. „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД се възползва от защити срещу BruteForce на FTP и cPanel услугите, както и срещу по-общи уеб-базирани атаки. Сайтовете използват протокол за защитена комуникация в компютърна мрежа HTTPS. Достъпът до оперативните административни панели е ограничен и разделен на отделни нива, където всяко действие оставя „следи“ с цел превантивност и прозрачност.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: „Хай Скуул Ентъртейнмънт“ ООД, ЕИК: 203885487; седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Одрин 95; е-mail: info@homecredit.bg; номер на удостоверение за администратор на личните данни № 421290

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни; седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; телефон:02 915 3 518; е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg; уеб сайт: www.cpdp.bg

Съдържание
Съдържанието в homecredit.bg е събрано и обработено от официалните страници на дружествата, които предлагат услуги свързани с бързите потребителски кредити. Всички банкови и небанкови финансови институции, които имат детайлно ревю homecredit.bg са регистрирани в Българска народна банка в Регистъра на лицензираните банки или в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за финансовите институции.

homecredit.bg не носи отговорност за несъответствия между оповестената информация в официалните страници на дружествата и реалните условия, които дружествата предлагат. “Хай Скуул Ентъртейнмънт” ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота) или ефект, съдържащи се в сайтове, към които homecredit.bg има хипервръзки.

Рейтинг
Всяка банкова или небанкова институция е представена в homecredit.bg с детайлно “Ревю”, където потребителите могат да оценяват доставчика чрез система за рейтинг. Системата се състои от 5 звезди, където 1 звезда е най-ниската оценка, а 5 звезди – най-високата. Системата е изградена така, че от един IP адрес може да бъде поставяна оценка само по един път. Критерият за оценка е съвкупно отношение на потребителя спрямо компанията. Екипът на homecredit.bg не носи отговорност за нивото на показателите в рейтинговата система.

Политика за ‘Бисквитки’ (Cookies)
Този тип технология е част от работата на всички уеб браузъри и е изградена с цел да се поддържа дадена информация в уеб браузъра, за да може да се ползва при зареждане на даден сайт. Този тип информация е свързана с записване на информация в даден сайт докато се ползва.

В сайта homecredit.bg в ‘Бисквитки’ (Cookies) влизат данни за посетени страници, ползване на сайта и други подобни. Ползването на ‘Бисквитки’ (Cookies) е на принципа за ползваемост и обща статистика.

При въпроси, моля използвайте формата за връзка в секция контакти.

Надяваме се да сме ви полезни!

Екипът на homecredit.bg.

Последна промяна: 01 май 2019 г.