СИТИ ФИНАНС ГРУП АД

Бърз кредит от СИТИ ФИНАНС ГРУП АД

Фирма за бърз кредит СИТИ ФИНАНС ГРУП АД

всички небанкови финансови институции
СИТИ ФИНАНС ГРУП АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите СИТИ ФИНАНС ГРУП АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00363

203459167

БНБ-29254/24.03.2016

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1408 ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА, КВ. ЮЖЕН ПАРК БЛ. 125

АДРИАНА КРАСИМИРОВА МИХАЙЛОВА, ТЕЛ. 0887370995

Дейности по ЗКИ

1.Финансов лизинг. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 6.Гаранционни сделки