МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД

Бърз кредит от МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД

Фирма за бърз кредит МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД

всички небанкови финансови институции
МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00116

175066780

РД22-2482/09.12.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1612 УЛ.ЦЕРОВА ГОРА 12-14, ЕТ.4, АП.5А

ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ДАМЯНОВ, ТЕЛ. 029587991

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 4.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 5.Гаранционни сделки