МАКРОАДВАНС АД

Бърз кредит от МАКРОАДВАНС АД

Фирма за бърз кредит МАКРОАДВАНС АД

всички небанкови финансови институции
МАКРОАДВАНС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите МАКРОАДВАНС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00260

201127485

РД22-1994/16.09.2011

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ.”Г.С.РАКОВСКИ” 147 АП.14

МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА СЕРГИЕВА, ТЕЛ. 00359888232527

Дейности по ЗКИ

1.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства