КРЕДИ ГЛОУБ ООД

Бърз кредит от КРЕДИ ГЛОУБ ООД

Фирма за бърз кредит КРЕДИ ГЛОУБ ООД

всички небанкови финансови институции
КРЕДИ ГЛОУБ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КРЕДИ ГЛОУБ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00422

205595543

БНБ-103445/24.09.2019

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

ПЛЕВЕН 5800 УЛ СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18 БЦ ПРЕСТИЖ ЕТ 3 ОФИС 17

ИЛИАНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА, ТЕЛ. 0889 327 546

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Финансов лизинг. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)