КЕТУ ФИНАНС ООД

Бърз кредит от КЕТУ ФИНАНС ООД

Фирма за бърз кредит КЕТУ ФИНАНС ООД

всички небанкови финансови институции
КЕТУ ФИНАНС ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите КЕТУ ФИНАНС ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00437

206131072

БНБ-114793/18.12.2020

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1113 БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 101, ЕТ. 6

КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЮРОВ, ТЕЛ. 0884921719

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 3.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 4.Финансов лизинг. 5.Гаранционни сделки