ФИНАНС ГРУП 1 ООД

Бърз кредит от ФИНАНС ГРУП 1 ООД

Фирма за бърз кредит ФИНАНС ГРУП 1 ООД

всички небанкови финансови институции
ФИНАНС ГРУП 1 ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФИНАНС ГРУП 1 ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00011

200183703

РД22-1463/12.08.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СТАРА ЗАГОРА 6000 БУЛ.РУСКИ № 6

ДАРИНА ДИМЧЕВА ГОСПОДИНОВА – ПЕНЕВА, ТЕЛ. 0899910622

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)