ФАКТОР И.Н. АД

Бърз кредит от ФАКТОР И.Н. АД

Фирма за бърз кредит ФАКТОР И.Н. АД

всички небанкови финансови институции
ФАКТОР И.Н. АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ФАКТОР И.Н. АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00028

121399009

РД22-1701/11.09.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1504 БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ № 3, ЕТ. 2, АП. 2

ИЛИЯН ЙОРДАНОВ НАСКОВ, ТЕЛ. 070017412

Дейности по ЗКИ

1.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали. 2.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 3.други дейности