ЕМ ДЖИ ФИНАНС АД

Бърз кредит от ЕМ ДЖИ ФИНАНС АД

Фирма за бърз кредит ЕМ ДЖИ ФИНАНС АД

всички небанкови финансови институции
ЕМ ДЖИ ФИНАНС АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ЕМ ДЖИ ФИНАНС АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00249

201504286

РД 22-1281/22.06.2011

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

БУРГАС 8000 УЛ.”ЦАР СИМЕОН” №7 0

АЛЕКСАНДЪР ЦЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ТЕЛ. 0899897717

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 4.Финансов лизинг