ДИС-ТРЕЙДИНГ ООД

Бърз кредит от ДИС-ТРЕЙДИНГ ООД

Фирма за бърз кредит ДИС-ТРЕЙДИНГ ООД

всички небанкови финансови институции
ДИС-ТРЕЙДИНГ ООД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ДИС-ТРЕЙДИНГ ООД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00034

130327432

РД22-1751/23.09.2009

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1527 БУЛ.”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ” № 66

ХРИСТО ПАВЛОВ ЩЪРБАНОВ, ТЕЛ. +359 888450611

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.). 3.Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали, с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали