ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ АД

Бърз кредит от ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ АД

Фирма за бърз кредит ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ АД

всички небанкови финансови институции
ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00463

206858118

БНБ-116772/03.11.2022

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1407 РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. ЛЮБАТА № 4-6, ЕТ. 1

РОЗАЛИНА ЗДРАВКОВА СТАНКОВА, ТЕЛ. 0893965745

Дейности по ЗКИ

Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)