БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД

Бърз кредит от БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД

Фирма за бърз кредит БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД

всички небанкови финансови институции
БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД е вписана в регистъра на Българска народна банка (БНБ) и като такова има право да извършва финансови дейности на територията на Република България. Някои от дейностите, които тези фирми могат да извършват са:

  • финансов лизинг;
  • гаранционни сделки;
  • отпускане на кредити.

Управляващите БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА КЪЩА АД според Закона за кредитните институции трябва да притежаваст необходимата професионална кавалификация, репутация и професионален опит. Фирмата трябва да изпълнява определени изисквания според Наредба на БНБ и може да бъде както с българско така и с чуждестранно участие.

Регистрационен № на финансова институция

ЕИК (БУЛСТАТ)

Номер и дата на заповед за вписване

BGR00424

205567857

БНБ-112706/15.10.2019

Адрес за кореспонденция

Лице за контакт

СОФИЯ 1000 УЛ. ГЕОРГИ РАКОВСКИ NO 132, ВХ. А, ЕТ. 1, ОФИС 3

ИВАН ИЛИЕВ ЯНЕВ, ТЕЛ. +359 879 851 734

Дейности по ЗКИ

1.Отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. 2.други дейности. 3.Парично брокерство. 4.Придобиване на участия в кредитна или в друга финансова институция. 5.Гаранционни сделки. 6.Финансов лизинг. 7.Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)