Информационни права на субектите на лични данни – Кредитоискатели

За нас, “Изи Асет Мениджмент” АД (“Дружеството”), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват Вашите лични данни. Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и България, се прилага пряко Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година (“GDPR“). Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения; повече по този въпрос можете да разберете тук:

 

 1. Обща информация.
 2. Кои сме ние?

  “Изи Асет Мениджмънт” АД е дружество, което има за предмет на дейност отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на участия в друга финансова институция, придобиване на вземания по кредити, извършване на други финансови услуги, позволени съгласно чл. 3 от Закона за кредитните институции.

 1. Как можете да се свържете с нас?

“Изи Асет Мениджмънт” АД е със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. „Люлин 7”, бул. “Джавахарлал Неру” 28, АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, офис 40-46, тел. за връзкa 0700 18 100.Можете да се свържете с нас като посетите всеки офис в страната или на нашия уебсайт www.easycredit.bg.

 1. Кой в организацията отговаря за защитата на личните ми данни и как мога да се свържа с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни (“ДЗЛД”) – ел. поща за контакт: dpo@easycredit.bg.

 1. Цел и основание на обработката на личните данни, събирани за целите на ППЗ:

 

Лични данни Цел Основание
     
Три имена, ЕГН, дата на раждане, данни от лична карта на кредитоискателя, всяко гражданство на лицето Идентификация на физическо лице/ лице за контакт; Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Оценка на кредитоспособност по чл.16 ЗПК; Сключване на договор; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството Изпълнение на законово задължение
Данни от лична карта Идентификация на физическо лице; Идентификация по ЗМИП; Изпълнение на законово задължения
Телефон Контакт с кредитоискателя/Изпълнение на задължения по сключен договор за паричен заем

 

Сключване/изпълнение на договор за паричен заем
Предлагане на продукти и услуги на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, изпращане на рекламни съобщения

 

съгласие
Адрес Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Сключване на договор за паричен заем – на място в дома на клиента; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит Сключване/изпълнение на договор за кредит
Предлагане на продукти и услуги на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, изпращане на рекламни съобщения

 

съгласие
Мейл/смс Осъществяване на контакт; Идентификация по ЗМИП на кредитоискател; Сключване на договор за паричен заем – на място в дома на клиента; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за кредит Сключване/изпълнение на договор за кредит
Предлагане на продукти и услуги на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, изпращане на рекламни съобщения

 

Чл.261 от Закона за електронните съобщения
Данни от Централен кредитен регистър Оценка на кредитоспособност Законово задължение
Данни от регистрите на НОИ – наличие на трудов договор, осигуряване 6 месеца назад, пенсии Проверка на верността на предоставени данни от кредитоискателя Съгласие
Проверка на заявените от кредитоискателя лични данни в базите данни на свързани лица Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност Законен интерес
Данни от сайта на МВР за валидност на лична карта Проверка на предоставени данни от кредитоискателя Законен интерес
Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование Оценка на кредитоспособност Законово задължение
Семейно положение/ брой на членовете на домакинството Оценка на кредитоспособсността Законово задължение
Други кредити Оценка на кредитоспособност Законово задължение
Имуществено състояние на кредитополучател Оценка на кредитоспособност; Законово задължение/законен интерес – за данните ,които не са изрично посочени в чл.16 Закона за потребителското кредитиране
Саморъчен подпис Подаване на ППЗ

Подписване на договор за паричен заем и приложения към него

Сключване и изпълнение на договор
Данни на лице за контакт ако са събрани такива Подсигуряване на контакта с кредитоискателя Съгласие на лицето
Проверка на данните на лицето за контакт, ако са събрани такива в бази данни на свързани лица Предотвратяване на измами, оценка на кредитоспособност Законен интерес
Копие от лична карта Идентификация по Закона за мерките срещу изпирането на пари Законово задължение

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от “Изи Асет Мениджмънт” АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса за контакт в обслужващия Ви офис, така и чрез обаждане на телефон 0700 18 100. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за паричен заем, както и отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса за контакт в обслужващия Ви офис, така и чрез обаждане на телефон 0700 18 100. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да се отрази отрицателно при сключването на Договор за паричен заем, както и на отпускането на кредита, за който сте кандидатствали.

 

 1. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните ми данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай, че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

“Изи Асет Мениджмънт” АД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за “Изи Асет Мениджмънт” АД да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани в по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

На сайта на “Изи Асет Мениджмънт” АД на адрес www.easycredit.bg се намира таблица с преобладаващо приложимите срокове за съхранение на различните категории лични данни, в зависимост от целите, за които са събрани и основанието за тяхната обработка.

 1. Ще бъдат ли достъпни за трети лица личните ми данни?

“Изи Асет Мениджмънт” АД няма да разкрива лични данни на Трети страни, извън разкриването им на свързани лица с цел предотвратяване на измами и/или оценка на кредитоспособност.  В тази връзка следва да Ви информираме, че “Изи Асет Мениджмънт” АД е подписало договор за съвместни администратори с “Аксес Файнанс” ООД, „Финтрейд Файнанс“ АД и “Вива Кредит” ООД. Споразумението за съвместни администратори между Дружеството и “Аксес Файнанс” ООД, „Финтрейд Файнанс“ АД и “Вива Кредит” ООД по проверка на кредитна задлъжнялост към свързани лица и предотвратяване на измами има следните основни характеристики:

Съвместните администратори обменят помежду си лични данни относно наличието и броя на кредитите към свързани лица, просрочие по плащането на тези кредити, преминаването им във фаза на принудително изпълнение, пълно неизпълнение по задълженията за плащане. Обмяната на личните данни по предходното изречение става автоматично, в хода на обработката на лични данни, събрани от кредитоискателя и/или трети лица в процедурата по оценка на неговата кредитоспособност, чрез специализирания софтуер. 

Достъп до Вашите лични данни ще имат и лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в България, както и, при необходимост, центъра за обслужване на клиенти в България.

“Изи Асет Мениджмънт” АД предоставя регулярно лични данни за своите кредитополучатели на Централния кредитен регистър по силата на свое законово задължение.

“Изи Асет Мениджмънт” АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

 1. Обект ли са моите лични данни на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

9.1. Да, Дружеството може да обработва изцяло автоматично Вашите лични данни, включително да Ви профилира, като оценява Вашето поведение и други изводи относно различни Ваши лични аспекти – за целите на предотвратяване на измами, предлагане на нови продукти и за маркетингови цели, а именно – за да получавате възможно най-подходящи реклами и маркетингови съобщения предвид Вашите личностни характеристики и проявени в миналото интереси. В никой от тези случаи профилирането няма да има съществен ефект върху вас.

9.2. Извън горното, моля да имате предвид, че ще бъдете обект на изцяло автоматизирана обработка, включително профилиране, с цел преценка на вашата кредитоспособност, включително какъв размер на кредит би бил подходящ за вас. В този случай имаме задължението да ви обясним логиката на изцяло автоматичната обработка/профилиране в няколко прости стъпки: Личните данни се изследват като съвкупност и поотделно, за статистически значима връзка със събития, определени като високо рискови състояния на клиента – неплащане, измама.  Подбират се критерии, с които се извършва захранване на алгоритми за машинно обучение, като резултатът е обобщен математически модел, който оценява вероятностно възможността да се реализира някой от тези рискове за определен клиент.  Основанието за подобна обработка ще бъде сключване на договор за паричен заем. Предвид броя на исканията за кредит и размера на дейността на дружеството, задължителната по чл.16 от Закона за потребителското кредитиране оценка на кредитоспособността на практика не би могла да се случи по различен начин без това да доведе до прекомерно забавяне. 

В този случай, ако съобщеното решение не Ви удовлетворява, имате право да поискате преразглеждането на решението от кредитен експерт в Дружеството със съответните компетенции.

 

 1. II. Вашите права

Като субект на данни, които се обработват от “Изи Асет Мениджмънт” АД, Вие имате следните права:

 1. Право на информация

Освен информацията посочена по-горе, следва да имате предвид, че сте обект на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. Това означава, че данните, които предоставяте се използват с цел създаването на подходящ “профил” за Вас и имат за цел да предотвратяват измами, да разнообразят предлаганите от Дружеството продукти, както и да подберат подходяща за Вас реклама, маркетингови и промоционални материали.

Съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни, имате правата по-долу, като ние се задължаваме да отговорим на всяко Ваше искане в 1 месечен срок от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което ще бъдете уведомен до 1 месец от получаване на искането.

 1. Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.

Ние ще Ви предоставяме извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

 1. Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни лични данни от Вас, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

 1. Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

 1. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничение на обработката, ако:

 • оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • сте възразили срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на “Изи Асет Мениджмънт” АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

 1. Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друга финансова институция, например. Това се прилага само, когато

 • обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за паричен заем; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
 1. Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе, включително профилиране, основаващо се на това основание.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

 1. Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.“

“Изи Асет Мениджмент” АД